Wprowadzenie

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dalej „Regulamin”) realizacji językowych kursów i szkoleń stacjonarnych (dalej „Regulamin”) ma na celu określenie zasad organizacji oraz uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez: Maria Jastrząb HYDE PARK, adres siedziby: Os. Dywizjonu 303 62G/15, 31-870 Kraków, NIP: 684-222-78-65, REGON: 180103513 (dalej „Organizator”).

Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

Treść Regulaminu wyłożona jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz udostępniona do wglądu na stronie internetowej www.hydeparkenglish.com.

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Wszelkie uwagi, skargi lub zażalenia na treść niniejszego dokumentu należy kierować do Organizatora –  Maria Jastrząb HYDE PARK, NIP: 684-222-78-65, REGON: 180103513 z siedzibą w Krakowie, os. Dywizjonu 303 62G/15, 31-870 Kraków, tel. 698785510, e-mail: info@hydeparkenglish.com.

Dział I
Postanowienia wprowadzające

§1 Definicje:

 • Organizator – Maria Jastrząb HYDE PARK, z siedzibą w Krakowie, os. Dywizjonu 303 62G/15, 31-870 Kraków, NIP: 684-222-78-65, REGON: 180103513.
 • Usługa (szkolenie, kurs) – usługa pozaszkolnego kształcenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, realizowana w określonym miejscu, czasie oraz w dopasowaniu do grupy wiekowej oraz poziomu umiejętności Słuchaczy, za określoną odpłatnością przez Organizatora na rzecz Słuchaczy, obejmująca m.in. również czynności przygotowania i dystrybucji materiałów oraz przygotowania wymaganego wyposażenia.
 • Usługa on-line (szkolenie on-line, kurs on-line) – usługa pozaszkolnego kształcenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, realizowana z wykorzystaniem określonej platformy do nauki on-line, w czasie oraz w dopasowaniu do grupy wiekowej oraz poziomu umiejętności Słuchaczy, za określoną odpłatnością przez Organizatora na rzecz Słuchaczy, obejmująca m.in. również czynności przygotowania i dystrybucji materiałów oraz przygotowania wymaganego sprzętu niezbędnego Organizatorowi do prowadzenia zajęć w trybie on-line.
 • Zgłaszający – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, jak również i opiekun prawny osoby fizycznej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zawierający z Organizatorem umowę o realizację Usługi lub Usługi on-line na własną rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.
 • Słuchacz – osoba fizyczna korzystająca z Usługi lub Usługi on-line na podstawie uprzedniego zgłoszenia.
 • Zgłoszenie – potwierdzenie chęci skorzystania z Usługi świadczonej przez Organizatora na rzecz Słuchacza, potwierdzone wniesieniem Opłaty.
 • Opłata wpisowa (opłata)– wydzielona część Ceny Usługi, wnoszona przez Słuchacza w chwili zawarcia umowy, zaliczana na poczet Ceny całkowitej Usługi w chwili uiszczenia przez Słuchacza pełnej odpłatności.
 • Cena – cena końcowa realizacji Usługi przez Organizatora na rzecz Uczestnika, określana w walucie polskiej (PLN), zawierająca wszelkie obciążenia publicznoprawne (cena brutto).

Dział II
Realizacja Usługi

§2 Obowiązki Organizatora:

 • Organizator zobowiązany jest do realizacji Usługi lub Usługi on-line według określonych w informacjach o szkoleniu lub szkoleniu on-line kryteriów na rzecz Słuchaczy objętych listą uczestnictwa właściwą dla danego szkolenia lub szkolenia on-line.
 • Organizator zobowiązany jest zapewnić Słuchaczom stosowne materiały, oprogramowanie oraz sprzęt (w przypadku kursów stacjonarnych) wymagany celem należytej realizacji Usługi lub Usługi on-line.
 • Organizator zapewnia Słuchaczom właściwą opiekę merytoryczną w ramach szkolenia lub szkolenia on-line.
 • Na terenie obiektu, w którym realizowane są szkolenia Organizator zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.

§3 Warunki uczestnictwa:

 • Słuchaczem może być każda osoba fizyczna, która kumulatywnie spełniła następujące warunki:
  • Zapoznała się i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
  • Poprawnie wypełniła i dostarczyła Organizatorowi formularz zgłoszeniowy w wersji pisemnej – pocztą, formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora, w formie skanu na wskazany adres e-mail Organizatora lub wypełniła go w siedzibie Organizatora;
  • Wniosła Opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem;
  • Rozwiązała test poziomujący on-line zamieszczony na stronie internetowej www.hydeparkenglish.com (przycisk: „Rozwiąż test poziomujący“) lub odbyła spotkanie z przedstawicielem Organizatora celem określenia poziomu znajomości języka obcego oraz przyporządkowania do odpowiedniej grupy.
 • Zgłoszenie winno zostać dokonane mailowo na adres info@hydeparkengish.com, telefonicznie tel. 698785510, osobiście w siedzibie Organizatora lub przez formularz lub kalendarz zamieszczony na stronie internetowej Organizatora www.hydeparkenglish.com.
 • Opłata wpisowa winna być uiszczona z góry, gotówką, do rąk własnych Organizatora za pokwitowaniem przyjęcia wpłaty poprzez wydanie paragonu fiskalnego, przelana po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy lub poprzez dokonanie płatności elektronicznej przez link Dotpay wygenerowany i przesłany przez Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora www.hydeparkenglish.com za pośrednictwem portalu Dotpay.pl.
 • Płatność za zajęcia indywidualne lub w parach wymagana jest przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu w przypadku lekcji pokazowej.
 • Lekcja pokazowa na zajęciach grupowych nie zobowiązuje do zapisania się na kurs i w przypadku decyzji o niezapisaniu się na kurs Organizator nie rości sobie prawa do zapłaty za nią.
 • W przypadku decyzji o zapisaniu się na kurs po wzięciu udziału w lekcji pokazowej, lekcja pokazowa traktowana jest jako pierwsze płatne zajęcia zrealizowane w ramach szkolenia i wliczana w całkowitą liczbę zajęć do zrealizowania w ramach szkolenia.
 • Płatność za zajęcia indywidualne lub w parach wymagana jest z góry do 5, 10 lub 15 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc według poszczególnych ustaleń Organizatora ze Słuchaczami. Ustalenia te potwierdzone są pisemnie w formie umowy na kurs indywidualny.
 • W przypadku braku zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Organizatora w terminie ustalonym z Słuchaczem kursu indywidualnego, bądź Słuchaczami kursu w parze, uznaje się, że Zgłaszający odstąpił od zawartej umowy, zrzekając się wobec Organizatora wszelkich roszczeń.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub błędnych danych, w tym danych identyfikujących Słuchacza.
 • Ograniczona liczba Słuchaczy:
  • Usługi lub Usługi on-line realizowane są wyłącznie na rzecz grup uczestników, których liczebność wskazana jest w informacjach szczegółowych dotyczących wybranego szkolenia lub szkolenia on-line.
  • Słuchacze uczestniczą w szkoleniu lub szkoleniu on-line zgodnie z kolejnością wniesienia Opłat.
 • Słuchacz, który dokonał płatności po zamknięciu listy uczestników w ramach wybranego szkolenia lub szkolenia on-line, w przypadku braku wolnych miejsc zostanie poinformowany o wskazanym fakcie przez Organizatora z propozycją uczestnictwa w najbliższej edycji szkolenia lub szkolenia on-line lub w innej grupie Słuchaczy szkolenia lub szkolenia on-line na analogiczym poziomie zaawansowania, w ramach której lista uczestników nie została jeszcze zamknięta.
 • W sytuacji, gdy zaproponowane przez Organizatora terminy zamienne nie spełniają oczekiwań Słuchacza, jest on uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy.
 • Prawa i obowiązki Słuchacza:
 • Słuchacz ma prawo do:
  • Czynnego uczestnictwa w zajęciach lub zajęciach on-line, prowadzonych w sprzyjających zdobywaniu wiedzy warunkach i atmosferze;
  • Zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej szkolenia lub szkolenia on-line oraz stosowanych metod dydaktycznych bezpośrednio do lektora lub Organizatora;
  • Do oceny przebiegu szkolenia lub szkolenia on-line poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii.
 • Słuchacz ma obowiązek:
  • Czynnie uczestniczyć w zajęciach lub szkolenia on-line oraz realizować zadania i polecenia lektora;
  • Posiadać materiały piśmiennicze i dydaktyczne określone przez lektora;
  • Powstrzymać się w czasie zajęć lub zajęć on-line od palenia wyrobów tytoniowych, używania podgrzewaczy tytoniu oraz e-papierosów, spożywania pokarmów i napojów, w szczególności napojów alkoholowych czy zażywania innych środków niedozwolonych;
  • Powstrzymać się w czasie zajęć lub zajęć on-line od korzystania z telefonów komórkowych, tabletów oraz innych, elektronicznych urządzeń komunikacyjnych lub rozrywkowych. Dozwolone jest użycie urządzeń znajdujących się w wyposażeniu Szkoły lub własnych, tylko do celów dydaktycznych po wydaniu odpowiednich wskazówek przez lektora.
  • Przestrzegać społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócać pracy lektora oraz innych Słuchaczy;
  • Osobiście lub działając przez Zgłaszającego lub opiekuna prawnego terminowo uiszczać Opłaty za kursy, zgodnie z przyjętym cennikiem oraz harmonogramem wpłat wskazanym w umowie;
  • Przestrzegać obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie właściwych regulacji BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
  • Przestrzegać regulaminu obiektu wraz z regulacjami szczególnymi dotyczącymi wykorzystywania wyposażenia obiektu, jeżeli takie zostały wprowadzone;
 • Dbać o czystość wyznaczonego mu stanowiska;
 • Dbać o należyty stan techniczny powierzonego mu wyposażenia oraz materiałów;
 • Powstrzymać się od wykorzystywania powierzonego sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz łącza internetowego do celów innych, niż wynikające z realizowanego szkolenia, a w szczególności w celach naruszających obowiązujący porządek prawny oraz prawa osób trzecich.
 • Słuchacz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu do wyłącznego korzystania wyposażenie oraz sprzęt elektroniczny.
 • W przypadku wyrządzenia szkody w majątku Organizatora, właściciela obiektu na terenie którego realizowane jest szkolenie lub wyrządzenia szkody w majątku osoby trzeciej, Słuchacz jest zobowiązany naprawić ową szkodę w pełnym zakresie.
 • W przypadku, gdy Słuchacz nie ukończył 18-stego roku życia, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Słuchacza obciąża jego opiekuna ustawowego.
 • W przypadku, gdy Słuchaczem jest osoba, która nie ukończyła 16 roku życia, jest ona zobowiązana pozostawać na terenie obiektu, w którym realizowane jest szkolenia w czasie przerw oraz po zakończeniu szkolenia do momentu stawiania się jego opiekuna ustawowego. Opuszczanie terenu obiektu, w ramach którego prowadzone jest szkolenie, przez Słuchacza wskazanego w zdaniu poprzedzającym jest możliwe tylko za uprzednią, pisemną zgodą jego opiekuna ustawowego.

§4 Organizacja kursów:

 • Realizacja Usługi lub Usługi on-line odbywa się we wskazanym w informacjach miejscu oraz czasie.
 • Organizator realizuje Usługę lub Usługę on-line w formie szkoleń lub kursów semestralnych, prowadzonych w grupach standardowych, liczących 4 – 10 osób (w grupach realizowanych w SP im. Jańskiego w Krakowie minimalna liczba kursantów wynosi 5 osób), grupach konwersacyjnych liczących 4-10 osób, w formie zajęć indywidualnych lub w parach.
 • W przypadku, gdy planowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby Słuchaczy, minimum 4 osób, Organizator może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie i w tej samej grupie wiekowej, inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie lub zwrot całości wpłaconej Ceny.
 • Termin zajęć indywidualnych może zostać zmieniony w zależności od preferencji Kursanta oraz dostępności lektora.
 • Organizator ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Zgłaszający odwołuje więcej niż dwoje zajęć indywidualnych w miesiącu przy spotkaniach raz w tygodniu lub troje zajęć w przypadku kursu obejmującego 2 spotkania w tygodniu przez dwa kolejne miesiące.
 • Zajęcia w parach odbywają się tylko przy obecności obydwojga Słuchaczy. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godziny 17 dnia poprzedniego w formie pisemnej na adres e-mail: info@hydeparkenglish.com lub SMS-em na numer 698785510. Jeśli nieobecność nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie, zajęcia są pełnopłatne.
 • Szkolenie lub Szkolenie on-line jest realizowane zgodnie z uprzednio ustalonym oraz podanym do wiadomości Słuchaczy programem, zawierającym określenie poziomu zaawansowania, liczby i terminów spotkań oraz długości czasowej jednostki lekcyjnej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego szkolenie lub szkolenie on-line bez podania przyczyny, jednakże w sposób nie wpływający na poziom i zakres merytoryczny szkolenia lub szkolenia on-line.
 • W przypadku czasowej niezdolności do pracy lektora, Organizator wyznacza stosowne zastępstwo, a w razie niemożności zapewnienia zastępstwa Organizator zorganizuje dodatkowe zajęcia w dogodnym dla Słuchaczy terminie.
 • Organizator z przyczyn technicznych zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia lub szkolenia on-line, jak również i przesunięcia jego godziny rozpoczęcia i zakończenia. O zmianie terminu szkolenia lub szkolenia on-line, godziny rozpoczęcia i zakończenia Organizator ustala nowy termin z Słuchaczami oraz informuje Słuchaczy drogą telefoniczną i elektroniczną.
 • Organizator monitoruje postępy Słuchaczy poprzez przeprowadzanie testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
 • Organizator monitoruje poziom jakości prowadzenia zajęć przez lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
 • W przypadku podejrzenia, że Słuchacz pozostaje pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, bądź też Słuchacz swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie zajęć przez lektora,
 • Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Słuchacza z zajęć za powiadomieniem opiekuna prawnego Słuchacza. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu Słuchaczy, lektorów lub Organizatora, Organizator jest zobowiązany zawiadomić terenowo właściwą jednostkę Policji.

§5 Relegacja Słuchacza:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do relegacji (usunięcia) Słuchacza w przypadku, gdy Słuchacz:
  • Swoim zachowaniem w sposób ciągły utrudnia lub uniemożliwia efektywne prowadzenie zajęć;
  • Narusza dobra osobiste i godność innych osób;
  • Stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób;
 • Narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • Dopuszcza się umyślnej dewastacji mienia Organizatora, właściciela obiektu, w ramach którego prowadzone są szkolenia lub własności innych Słuchaczy lub osób trzecich;
 • Dopuszcza się zawłaszczenia mienia Organizatora, innych Słuchaczy lub osób trzecich.
 • Relegacja Słuchacza odbywa się poprzez rozwiązanie przez Organizatora umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi nie wyłącza odpowiedzialności Słuchacza za szkody wyrządzone w majątku lub na osobie.

§6 Rezygnacja Słuchacza:

 • Słuchacz ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w planowanym szkoleniu lub szkoleniu on-line w każdym czasie za powiadomieniem Organizatora.
 • Odstąpienie od umowy o realizację Usługi lub Usługi on-line przez Słuchacza, dokonywane po rozpoczęciu świadczenia Usługi na jego rzecz przez Organizatora wymaga zachowania miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu winna posiadać formę pisemną w postaci wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza dostarczonego przez Organizatora w siedzibie Organizatora lub przesłana skanem na adres mailowy info@hydeparkenglish.com.
 • W sytuacji określonej ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator zwraca Zgłaszającemu Opłatę w pełnym wymiarze, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie nie krótszym, niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia jednak za pobraniem opłaty administracyjnej w kwocie 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
 • Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Słuchacza w wyznaczonym terminie szkolenia, rezygnacja ze szkolenia bez zachowania określonej niniejszym paragrafem procedury lub rezygnacja Słuchacza ze szkolenia po jego rozpoczęciu uprawnia Organizatora do zatrzymania Opłaty oraz uiszczonej Ceny w pełnym zakresie.
 • Zwrot Opłaty lub części Ceny odbywa się na rzecz Zgłaszającego po odliczeniu opłaty administracyjnej w kwocie 99 zł oraz po odliczeniu należności za zajęcia lub zajęcia on-line zrealizowane do dnia złożenia rezygnacji przez Słuchacza oraz ceny podręczników, jeśli były wliczone w cenę kursu.
 • W przypadku zakupu kursu lub kursu on-line na odległość, Słuchacz ma prawo zrezygnować z kursu zgodnie z ustawowym czasem 14-dni, otrzymując całość wpłaconych środków, chyba że realizacja Usługi lub Usługi on-line już się rozpoczęła. Wówczas stosuje się przepisy §6 1 – 6.

§7 Opłaty:

 • Cena winna zostać wniesiona przez Zgłaszającego w pełnej wysokości gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 • Cena może zostać uiszczona w formie płatności jednorazowej lub w systemie ratalnym.
 • Płatność w systemie ratalnym odbywa się zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie. W przypadku opóźnień w realizacji płatnościach, Organizator jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.
 • W przypadku zapisania co najmniej 2 osób z jednej rodziny przysługuje zniżka w wysokości 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) na zajęcia grupowe dla drugiej zapisującej się osoby, jeśli obie osoby zapisują się na kurs obejmujący dwa spotkania tygodniowo lub 30 PLN (słownie: trzydzieści złotych), jeśli co najmniej jeden z kursów jest kursem obejmującym jedno spotkanie w tygodniu. Zniżka jest udzielana, gdy obie osoby zostaną zapisane przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze. Zniżka zostanie cofnięta, jeśli któraś z osób zrezygnuje z uczestnictwa w kursie.
 • Zgłaszający ma prawo do zwrotu Ceny za zajęcia indywidualne, jeśli poinformuje o swojej nieobecności najpóźniej do godziny 18 dnia poprzedniego w formie pisemnej na adres e-mail info@hydeparkenglish.com lub wysyłając wiadomość tekstowa na numer telefonu 698785510. Jeśli zgłoszenie nastąpi później lub nie nastąpi, wtedy lekcje indywidualne są pełnopłatne.
 • Zgłaszający ma prawo do zwrotu Ceny za zajęcia w parze, jeśli poinformuje o swojej nieobecności najpóźniej do godziny 18 dnia poprzedniego w formie pisemnej na adres e-mail info@hydeparkenglish.com lub wysyłając wiadomość tekstowa na numer telefonu 698785510. Jeśli zgłoszenie nastąpi później lub nie nastąpi, wtedy lekcje w parze są pełnopłatne. Druga osoba z pary zostanie poinformowana przez Organizatora o zgłoszeniu nieobecności. W takim przypadku może zrezygnować z lekcji lub zdecydować się na lekcję indywidualną płatną według cennika.
 • W przypadku nieobecności Słuchacza, nie przysługuje mu prawo żądania zwrotu części Ceny przypadającej za zajęcia lub zajęcia on-line, w których nie uczestniczył z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie.
  Cena nie obejmuje kosztów przejazdu, zakwaterowania, parkingu, podręczników, materiałów papierniczych i dydaktycznych oraz wyżywienia Słuchacza.
 • W przypadku zwłoki płatniczej Słuchacza lub Zgłaszającego, Organizator wezwie zobowiązanego do uiszczenia zaległej należności w nieprzekraczalnym, 14-dniowym terminie. W razie uchybienia ostatecznemu terminowi zapłaty Organizator jest uprawniony od zawartej umowy odstąpić dokonując relegacji Słuchacza.

Dział III

§8 Dane osobowe

 • Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:
  • Do celów realizacji Usługi: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer kontaktowy telefonu, adres e-mail w zakresie ujawnionym w czasie realizacji Usługi.
  • Do celów rozliczeniowych, podatkowych i księgowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP;
  • Do celów marketingowych: numer kontaktowy telefonu, adres e-mail.
  • Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie uprzedniej, jasnej i jednoznacznej zgody DDO na przetwarzanie danych osobowych, przy jednoczesnym poinformowaniu DDO o przysługujących mu prawach.
 • Organizator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim poza podmiotami ustawowo uprawnionymi do dostępu do nich lub podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Organizatora.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora realizowane jest przez:
  • Dane wskazane w §9 ust. 1 – przesz uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do rejestracji DDO oraz realizacji Usługi;
  • Dane wskazane w §9 ust. 2 – przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do realizacji obowiązków fiskalnych oraz obsługi księgowej;
  • Dane wskazane w §9 ust. 3 – przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora wyznaczonego do obsługi marketingowej przedsiębiorstwa;
 • Organizator przetwarza dane osobowe:
  • Dane określone w ust. §9 ust. 1 – w okresie realizacji usługi, nie dłużej, niż w okresie 3 lat od jej zakończenia, a w przypadku usług świadczonych w systemie ciągłym lub okresowym – nie dłużej niż w okresie lat 3 od daty wykonania ostatniej czynności na rzecz DDO;
  • Dane określone w ust. §9 ust. 2 – w okresie realizacji obowiązku rozliczeniowego oraz fiskalnego, nie dłużej, niż okres wymagany właściwymi regulacjami fiskalnymi;
  • Dane określone w ust. §9 ust. 3 – w okresie przechowywania danych – – nie dłużej niż w okresie lat 3 od daty wykonania ostatniej czynności na rzecz DDO;
  • O ile jest to możliwe, wprowadzając dane do właściwego Zbioru Danych Osobowych (ZDO) Organizator czyni we właściwym rejestrze wzmiankę o planowanym terminie ich usunięcia.
 • Dysponentom Danych Osobowych, których dotyczą otrzymane i przetwarzane przez Organizatora dane osobowe przysługują następujące prawa:
  • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Administratora otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych przez Organizatora oraz o podmiotach, którym dane osobowe dysponenta są ujawniane. Informacja zawiera również planowanym terminie usunięcia posiadanych przez Organizatora danych;
  • Prawo uzyskania kopii danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora otrzymuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących zgłaszającego żądanie;
  • Prawo do sprostowania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia ich lub aktualizacji jeśli dane owe są niekompletne lub uległy zmianie;
  • Prawo do usunięcia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do organizatora może żądać zaprzestania dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które dysponent wyraził zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. do momentu wydania właściwej decyzji organu nadzorczego, zezwalającego na dalsze przetwarzanie danych);
  • Prawo do przenoszenia danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może żądać wydania przetwarzanych danych osobowych w formacie umożliwiającym ich odczyt przez komputer dysponentowi, lub wskazanemu przez dysponenta podmiotowi trzeciemu, o ile istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i podmiotu wskazanego przez dysponenta, na rzecz którego ma dojść do przekazania danych;
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingowych. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia;
  • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw wymaga uzasadnienia oraz podlega rozpatrzeniu przez Organizatora;
  • Prawo wycofania zgody – dysponent danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania kierowanego do Organizatora może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę ma przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed dokonaniem wycofaniem zgody przez dysponenta;
  • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dysponent danych osobowych, którego dane dotyczą, jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wniosek dotyczący realizacji praw dysponentów danych osobowych, można złożyć:
  • W formie pisemnej na adres: Maria Jastrząb HYDE PARK os. Dywizjonu 303 62G/15, 31-870 Kraków
  • Drogą e-mailową na adres: info@hydeparkenglish.com.
  • Wniosek winien zawierać oznaczenie dysponenta danych osobowych oraz wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności:
   • Wskazywać, z jakiego uprawnienia chce skorzystać wnioskodawca;
   • Wskazywać, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie ;
   • Precyzować, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
  • W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować wnioskodawcy w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
  • Organizator udziela odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. W razie konieczności przedłużenia okresu rozpatrzenia wniosku, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  • Organizator udziela odpowiedzi w formie, w jakiej dysponent złożył wniosek do Organizatora, o ile ów wniosek nie precyzuje formy, jaka powinna posiadać odpowiedź.

Dział IV

§9 Postanowienia końcowe

 • Ochrona wizerunku:
  • Podczas szkoleń i kursów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
  • Uczestnictwo w szkoleniu jest tożsame z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku Słuchacza w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
  • Słuchacz nieudzielający zgody na rejestrację i rozpowszechnianie jego wizerunki jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Organizatora nie później, niż do dnia rozpoczęcia szkolenia.
 • Reklamacje:
  • Zgłaszający oraz Słuchacz jest uprawniony do wniesienia reklamacji, jeżeli Organizator uchybił obowiązkom wskazanym w Regulaminie lub w inny sposób nie spełnił ciążących na nim obowiązków, w szczególności w zakresie świadczenia Usługi objętej umową.
  • Zgłaszający lub Słuchacz wnosi reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: info@hydeparkenglish.com lub w formie pisemnej, na adres korespondencyjny Organizatora. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Zgłaszającego lub Słuchacza, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz określenie wysuwanych roszczeń.
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  • Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  • Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w formie, w jakiej została ona wniesiona, przy czym za dzień udzielenia odpowiedzi uważa się odpowiednio: dzień wprowadzenia do systemu informatycznego odpowiedzi w formie elektronicznej oraz datę stempla pocztowego dla odpowiedzi w formie pisemnej.
 • Wyłączenia:
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Słuchacza wnoszone oraz pozostawiane na terenie budynku, w którym odbywa się kurs lub szkolenie.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
  • Z uwagi na fakt, że postępy Słuchaczy uzależnione są również od okoliczności bezpośrednio od nich zależnych (aktywny udział w zajęciach, realizacja prac i ćwiczeń, w tym domowych, praca indywidualna poza zajęciami), Organizator nie gwarantuje w sposób jawny czy dorozumiany osiągnięcia przez Słuchacza zakładanego, oczekiwanego lub roszczonego poziomu wiedzy, w tym nie gwarantuje uzyskania oczekiwanych ocen czy potwierdzeń kwalifikacji.
 • Obowiązywanie i zmiany Regulaminu:
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  • Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.
  • O zmianie postanowień Regulaminu Organizator informuje Zgłaszających oraz Słuchaczy przesyłając informacje o zakresie zmian wraz z tekstem jednolitym Regulaminu zmiany owe uwzględniającym na wskazany w danych kontaktowych adres e-mail.
  • O ile w informacji o zmianach Regulaminu nie wskazano inaczej, zmiany owe wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty upublicznienia informacji.
  • Do umów zawartych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe, o ile nowe uregulowania nie są dla Słuchaczy lub Zgłaszających względniejsze.
 • W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują właściwe postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Call Now Button